Miljöpolicy

Rehabhotellet Sthlm AB verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och med patienten i fokus.

Vi ska vara en förebild, ständigt förbättra verksamheten och utvecklas hållbart genom att arbeta hälsofrämjande, resurs- och klimateffektivt. Våra värderingar ansvar, helhetssyn och medmänsklighet ska vara vägledande i det arbetet.

Vi ska:

  • minska och förebygga miljöpåverkan från vår användning av läkemedel, kemiska produkter och förbrukningsartiklar
  • använda produkter som är säkra för den yttre miljön och människors hälsa
  • att regelbundet genomföra utbildningar för vår personal
  • hushålla med energi och använda effektiva transportlösningar
  • minimera vårt avfall och låta våra restprodukter återvinnas
  • köpa varor och tjänster som medför en liten miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling
  • ge våra intressenter möjlighet att se och påverka vårt miljöarbete
  • följa lagar, förordningar och andra krav som ställs på verksamheten

VD
Jeanette Karlsson
2014-10-09

För mer information gällande vår miljöpolicy, kontakta:
Per Johansson, miljösamordnare
Tfn. 070-735 83 67